Already flooded, South Florida braces for Eta's wrath